top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА „ДИРЕКТ.БГ" ЕООД С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ № 0086/21.04.2010 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между „ДИРЕКТ.БГ" ЕООД , наричан по-долу DIRECT и неговите крайни потребители се уреждат условията и реда за предоставяне на пощенски услуги.

2. Тези Общи условия са задължителни за DIRECT и за ПОТРЕБИТЕЛЯ и са неразделна част от индивидуалния договор сключен между тях, ако е сключен такъв.

Крайните потребители на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица.

РАЗДЕЛ II

Обхват и характеристики на услугите

4. DIRECT предоставя следните експресни куриерски услуги, както и допълнителни към тях услуги, на територията на град София с фиксирано време на изпълнение, което започва да тече от момента на приемане на поръчката от куриера за изпълнение. За време на приемане се счита точното време, в което куриера е потвърдил изпълнението на поръчката в онлайн платформата на DIRECT.​

4.1.DIRECT предоставя чрез изградената си мрежа следните куриерски услуги:  ​

4.1.1.  Директна доставка.

4.1.2.  Стандартна доставка.

4.1.3.  Икономична.

4.2.  Допълнителните услуги, които DIRECT предоставя са: ​

4.2.1.  Фиксиран час - фиксиран час за взимане или доставяне – интервал 30 минути.

4.2.2.  Делегирана задача - входиране на документ в инстанция. Изчакване за обработка на документи. Взимане на входящ номер. Изпълнение на делегирана задача извън стандартната куриерска услуга.

4.2.3.  Престой на куриер - престой на куриер над 10 минути.

4.2.4.  Наложен платеж - доставяне на пратка срещу заплащане от получателя на определена от подателя сума до размер на 100 лв.

4.2.5.  Обратна разписка - уведомяване на подателя с документ, удостоверяващ доставката на пратка до получател, потвърдена с подписа на лицето, приело пратката върху документа за получаване или отсъствие на получател или отказа му да приеме пратка, удостоверено със запис върху документа.

Обратен курс - пратка с връщане при подателя на същия работен ден за връщане на наложен платеж, подпечатени документи, обратна разписка и др.

​​

РАЗДЕЛ III

Условия за достъп

5. DIRECT гарантира равнопоставен достъп на всички клиенти до предоставяните услуги.

6. Договорът между DIRECTи ПОТРЕБИТЕЛЯ се смята за сключен с предаването на пощенската пратка на куриера.

7. Приемането на пратка за доставка се извършва от куриер, посещаващ посочения от абоната адрес по заявка или по предварително съгласуван график. Пратката се доставя на получател на адреса срещу подпис.

При грешен адрес се извършва пренасочване на доставката на актуалния адрес на получателя, след съгласие на заявителя. Сумата за новата доставка е дължима от страната, пожелала промяната.

В случай, че на адреса не е имало лице, което да приеме пратката , се уведомява заявителя, който заплаща всяко последвало посещение като отделна пратка.

​​

РАЗДЕЛ IV

Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

8. Срок на доставка

8.1. Срокът на доставката на пратката е в зависимост от вида й започва да тече от момента на приемане на поръчката от куриера за изпълнение. За време на приемане се счита точното време, в което куриера е потвърдил изпълнението на поръчката в онлайн платформата на DIRECT.

8.1.1.  Директна доставка със срок на изпълнение до 90 минути от момента на приемане на поръчката от куриер.

8.1.2.  Стандартна доставка със срок на изпълнение до 3 часа от момента на приемане на поръчката от куриер.

8.1.3.  Икономична доставка със срок на доставка от 3 часа до края на следващия работен ден.

8.1.4.  Срокът за изплащане на сумите от услугата „наложен платеж", както и връщане на документ „Обратна разписка“ е до 24 часа от доставянето на пратката.

9.  Когато DIRECT предаде пратката по-късно от уговорения срок, потребителя има право на обезщетение съгласно т.20 от ОУ

РАЗДЕЛ V

Начини на заплащане

10. Цените на услугите се определят от пощенския оператор, съгласно изискванията на Закона за пощенските услуги и се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой или по банков път в десет дневен срок след получаване на фактура.

11. Пощенските услуги могат да се заплащат и в срокове, определени съгласно сключените индивидуални договори по т.2 от тези Общи условия.

12. Цените за заплащане на услугите са посочени по видове в ценовата листа на DIRECT.

12.1.  Цените по т. 12 се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок 10 дни преди влизането им в сила.

12.2.  Ценовата листа на DIRECT се публикува на страницата на DIRECT в интернет.

12.3.  Цените, посочени в индивидуалния договор по т. 2 не могат да бъдат по-високи от цените по т. 12.

РАЗДЕЛ VI

Условия за приемане и доставяне на пощенски пратки

13.  DIRECT приема пратки от потребителите във вид отговарящ на следните изисквания: Опаковката трябва да е надеждна за опазване на предмета, да осигурява твърдост и надеждност на пратката, да има вътрешна и външна изолация на предметите срещу механични увреждания. Пратки, покрити само с полиетиленово фолио и/или тънка хартия се считат за неопаковани и не се приемат от куриера за изпълнение. След като пратката е взета от подателя, то тя е приета от оператора и същата се счита, че е подходящо опакована. Неподходяща е опаковката, която не осигурява предмета срещу обичайните рискове на превоза и могат да бъдат отказани за изпълнение.

РАЗДЕЛ VII

Права и задължения на потребителите и на пощенските оператори

14.  Потребителите имат право:

14.1.  да изискат сключване на договор за ползване на всички пощенски услуги, предлагани от DIRECT;

14.2.  да получат услугите по Раздел II с качество и параметри на услугите, съгласно т. 8 и т.9;

14.3.  да получат пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите по т.4 услуги;

14.4.  да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по точка 17.4. от тези Общи условия;

14.5.  да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията;

14.6.  да получат обезщетение при нанесени от DIRECT вреди по реда на Раздел IX;

14.7.  да получат обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на DIRECT за обратния курс.

15.  Потребителите се задължават:

15.1.  да подготвят пратката във вид, отговарящ на изискванията по т.13

15.2.  да предплатят цената на услугата, съгласно обявените по т.12 цени, освен ако не е посочен друг начин на плащане в индивидуалния договор или допълнителното споразумение;

15.3.  да отговарят за вреди, причинени на DIRECT, като отговорността им е съизмерима с понесените щети.

15.4.  Потребителите са задължени да предоставят максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката.

16.  DIRECT има право:

16.1.  да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки;

16.2.  да не приема пратки, неотговарящи на изискванията по т.13 или съдържащи забранените за превоз вещества или материали, изброени в т.18;

16.3.  да получи обезщетение от потребителите за причинени от техните пратки щети нанесени на DIRECT или на другите пратки;

16.4.  да сключва индивидуални договори и/или споразумения за допълнителни услуги.

17.  DIRECT се задължава:

17.1.  да гарантира на всички потребители равнопоставен достъп до предлагани услуги;

17.2.  да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;

17.3.  да предостави на потребителите информация за всички характеристики на услугите, включително и техните цени, както по искане на потребителите справки за условията и реда за ползване на услугите;

17.4.  да разглежда и взема становища по молби, жалби и предложения от потребителите в едномесечен срок от датата на подаването им;

17.5.  да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

17.6.  да обезщети потребителите, съгласно Раздел IX.

17.7.  да уведоми във възможно най-кратък срок Потребителите за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

17.8.  да изпълни заплатената от потребителя услуга с параметри на качеството, определени в т. 8 и т. 9.

17.9.  да поставя Общите си условия и ценови листи на видни места в офисите и на интернет страницата си и да ги предоставят безплатно на потребителите при поискване.

РАЗДЕЛ VIII

Забранени за пренасяне предмети и вещества

18. DIRECT, забранява поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните предмети и вещества:

18.1.  Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;

18.2.  Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;

18.3.  Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на служителите на DIRECT или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;

18.4.  Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;

18.5.  Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;

18.6.  В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляват ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.

18.7.   Бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано номинално количество в литри, по-ниско или по-високо от вместимостта на съответната бутилка (чл. 99, ал. 1, т. 2 от ЗАДС);

18.8.   Бутилирани алкохолни напитки с код но КН 2208 без бандерол, когато такъв с задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност (чл. 99, ал. 1, т. 3 от ЗАДС);

18.9.   Бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандерол DUTY FREE(чл. 99, ал. 1, т. 4 от ЗАДС);

18.10.  Тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол е изтекъл срок на валидност (чл. 99, ал. 2, т. 2 от ЗАДС);

18.11.  Тютюневи изделия в насипно състояние или на отделни късове и бройки от отворени опаковки, освен в случаите при продажба на ръчно свити пури (чл. 99, ал. 2, т. 3 от ЗАДС);

18.12.  Тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE (чл. 99, ал. 2, т. 4 от ЗАДС);

18.13.  Ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса (чл. 99, ал. 2, т. 5 от ЗАДС);

18.14.  Отпадъци от тютюн, които не представляват тютюн за пушене (за лула и цигари) по смисъла на чл. 12 от ЗАДС, освен при изключенията предвидени в закона (чл. 99, ал. 2, т. 6 от ЗАДС);

18.15.  Тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от търговци, които не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия (чл. 100а, ал. 1 от ЗАДС);

18.16.  Тютюневи изделия с български валиден бандерол, които се изпращат с цел продажба от физически лица, които не са еднолични търговци (чл. 100а, ал. 2 от ЗАДС);

18.17.  Наливни (небутилирани) алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15 % УО1. (чл. 101, ал. 1 и 2 от ЗАДС);

18.18.  Алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание равно и превишаващо 15 % УО1, в пластмасови опаковки (бутилки) над 0,5 литра (чл. 101, ал. 3 и 4 от ЗАДС).

РАЗДЕЛ IX

Процедури за рекламации и обезщетения

19.   Потребителите имат право на рекламации в случай на повредени, загубени, ограбени или унищожени пратки, както и при неспазване нормативите за качество и при неизпълнение от страна на DIRECT на договорните задължения.

20.   За счетените за основателни рекламации размера на обезщетенията е както следва:

a)   За забавена пратка – когато пратката бъде доставена по-късно от уговорения срок, обезщетението е в размер на стойността на заплатената услуга.

б)   За върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им, обезщетението е в размер на стойността на заплатената услуга.​

в)   За изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки – оператора дължи обезщетение в размер до сумата от 100 лв.(сто лева) за пратка, при представяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката и увреждането.​

г)   По предявена от Потребител основателна рекламация за неспазен срок за изплащане на Наложен платеж DIRECT дължи обезщетение до размера на стойността на услугата Наложен платеж, посочена в Тарифата на Оператора.

21.   Потребителите реализират правото си по т.19 като подават до DIRECT жалби и рекламации.

22.   DIRECT приема само писмени рекламации, подадени в срок до 6 месеца от датата на приемане на пратката. Писмената декларация се подава в офиса на DIRECT в гр. София, ул Райна Княгиня 7, заедно с приложен транспортен документ. DIRECT не реагира на рекламации, подадени след този срок, както и на рекламации без подписан от получателят протокол за повредена пратка.

23.   Срокът за отговор на рекламация е 30 дни.

​​

РАЗДЕЛ X

Ред за разрешаване на спорове и други съществени условия по предоставянето и ползването на пощенски услуги

24.  Спорове между DIRECT и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При не постигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от

Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XI

Лични данни

25. DIRECT обработва личните данни, предоставени от потребителите, с цел осъществяване на законните си търговски дейности съгласно действащото законодателство, в това число като оператор, предоставящ неуниверсални пощенски услуги. DIRECT обработва лични данни относно физическата идентичност на потребителите, които могат да бъдат разкривани и предоставяни на трети физически и юридически лица в случаите, предвидени в действащото законодателство, както и за изпълнение на предоставяните от DIRECT услуги. Използвайки услугите на DIRECT, потребителите се съгласяват с политиката за поверителност на DIRECT достъпна на адрес https://www.direct.bg/privacy-notice. Несъгласие с политиката за поверителност, означава отказ от страна на потребителите да встъпят в договорни отношения с DIRECT.

bottom of page